Jazyk:

Zážitkové centrum MOTIO pri Žilinskej univerzite v Žiline

Mapa expozície MOTIO

Realizácia centra MOTIO má za cieľ:

 • Motivovať mladých ľudí, aby sa spektrum ich rozhodovacích možností pre ďalšie štúdium a kariéru rozšírilo o voľbu prírodných, alebo technických vied.
 • Populárnou, tvorivou a interaktívnou formou vysvetliť základné princípy vedy a techniky a ich aplikáciu na výrobkoch, ktoré sú všeobecné známe.
 • Pritiahnuť záujem širokej verejnosti o techniku a technológie, ktoré existujú, ale nie všade sa už využívajú. Náhľady do technológií budúcnosti.
 • Rozšíriť okruh bežných skúseností – ako sa veci dejú – o všeobecnejšie princípy – na základe ktorých sa veci dejú a čo z toho vyplýva pre život.
 • Na kontraste minulých technológií s technológiami budúcnosti poukázať na pokrok, efektivitu a prínos nových poznatkov pre slovenské hospodárstvo.

Objekt a myšlienka spájajúca expozície:

Vychádzajúc zo zamerania zážitkového centra, za ústredný motív bola zvolená orientácia na dopravu a činnosti s ňou súvisiace. Individuálna doprava reprezentuje ducha modernej doby, spoločenský status, ale aj vrchol súčasnej techniky. Je tiež symbolom zmeny všeobecného myslenia k trvalo udržateľnému rozvoju. Na koncepte „príbehu automobilu“ pútavou formou prezentujeme techniku a technológie, ktoré sú v ňom obsiahnuté, ale aj ďalšie oblasti s ním súvisiace (matematika, ekológia, obnoviteľné zdroje energie, a pod.).

Interaktivita:

Všetky exponáty sú kontaktné a interaktívne, so spätnou väzbou pri iniciácii návštevníkom. Ten môže v závislosti na type exponátu meniť nastavenia alebo prevádzať vlastné experimenty, čoho výsledkom sú interaktívne zmeny pozorovaného javu z ktorých sa môže dozvedieť viac o podstate pozorovaných fenoménov, alebo ich súvislostiach a využití v reálnom živote.

 • Deje v exponátoch sú pozorovateľné aj okolím a umožňujú zdieľanie zážitku.
 • Exponáty, ktorých stavba to umožňuje, sú vybavené vypínateľným vizuálnym demonštračným módom v dobe nečinnosti – na prilákanie pozornosti potenciálnych záujemcov o kontakt a zatraktívnenie prostredia.
 • Všetky exponáty obsahujú QR kódy odkazujúce na bližšie informácie o ich ovládaní, všeobecných princípoch použitia a vedeckom, či technickom význame.

Inovácie:

Exponáty  rozvíjajú tvorivosť, zručnosť a schopnosť prezentovať svoje nápady.  Majú ambíciu pôsobiť inšpiratívne a viesť ku kreatívnejšej a dômyselnejšej práci na školách a doma, zmeniť spotrebný pohľad na veci a naučiť ľudí využívať bežné užitkové predmety inovatívnym spôsobom.

V inštaláciách je:

 • použitá moderná technika vychádzajúca z najnovších trendov, oslovujúca generáciu, ktorá sa do doby elektroniky narodila a kontakt s ňou vníma ako prirodzený a očakávaný,
 • ovládanie prostriedkami komunikačnej techniky v skrytej podobe, pre zabezpečenie dlhej funkčnosti a životnosti,
 • vybavenie elektronickými snímačmi, pre bezpečnosť a jednoduchosť manipulácie,
 • zobrazovacími prostriedkami (displeje, monitory) pre jasnú spätnú väzbu a zrozumiteľnosť informácií.

Tematické zameranie a kapitoly:

História dopravy.

Svet v pohybe.

Pohon a energia.

Bezpečnosť v doprave.

Konštrukcie a robotizácia.

Tvoja uhlíková stopa.

Svetlo, signalizácia, snímače.

Radosť z pohybu.

Interaktívna učebňa / roboticko-mechatronická tvorivá dielňa.

Prezentačný priestor pre seminár, výučbu, prednášku s elektronickou podporou.

Auto na páke – v exteriéri.

 

Návštevný poriadok Motio:

https://motio.uniza.sk/

 

Rezervácia termínu návštevy:

Rezervačný systém | MOTIO (expoinfo.info)

 

Ďalšie informácie:

https://motio.uniza.sk/

 

Ing. Elena Tomovčíková

Vedúca Centra pre popularizáciu vedy

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
T: +421 41 513 5987

M: +421 905 068 013

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
email: motio@uniza.sk

Web: motio.uniza.sk